Tổng hợp văn bản Lao động, tiền lương, bảo hiểm

Article ID: 1370
Last updated: 11 Dec, 2018
TỔNG HỢP VĂN BẢN VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM, CÔNG ĐOÀN
Lao động
STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung chính văn bản 
1 Bộ Luật số 10/2012/QH13 18/06/2012 01/05/2013 Bộ luật lao động
2 Nghị định 05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 01/03/2015 Hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật lao động
3 Nghị định 95/2013/NĐ-CP 22/08/2013 10/10/2013 Xử phạt vi phạm hành chính về lao động
3 Nghị định 44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 01/07/2013

Quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc,
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng
lao động với nhiều người sử dụng lao động

4 Nghị định 49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 01/07/2013 Quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về tiền lương
5 Nghị định 88/2015/NĐ-CP 07/10/2015 25/11/2015 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2013/NĐ-CP
6 Nghị định 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 01/01/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng 2017
7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP 03/02/2016 01/04/2016

Cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam;
việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép

lao động.

8 Nghị định 141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 25/01/2018 Quy định mức lương tối thiểu vùng 2018 (thực hiện từ 01/01/.2018)
9 Nghị định 47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 01/07/2017 Quy định mức lương cơ sở 
10 Nghị định 121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 01/11/2018 Sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP
11 Nghị định 149/2018/NĐ-CP 07/11/2018 01/01/2019

Quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của
doanh nghiệp, 
tổ chức....

12 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH 16/11/2015 01/01/2016

Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật
chất của Nghị định
số 05/2015/NĐ-CP.

Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp
13 Luật số 38/2013/QH13 16/11/2013 01/01/2015 Luật việc làm
14 Nghị định 28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 01/05/2015 Hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
15 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 15/09/2015 Hướng dẫn Luật việc làm và  Nghị định 28/2015/NĐ-CP
Bảo hiểm
16 Luật số 58/2014/QH13 20/11/2014 01/01/2016 Luật Bảo hiểm xã hội
17 Luật 25/2008/QH12 14/11/2008 01/07/2009 Luật Bảo hiểm y tế
18 Luật 46/2014/QH13 13/06/2014 01/01/2015 Sửa đổi 1 số điều Luật bảo hiểm y tế số 25
19 Nghị định 105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 01/01/2015 Hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế
20 Nghị định 115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 01/01/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội 
21 Nghị định 88/2018/NĐ-CP 15/06/2018 01/07/2018 Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 
22 Nghị định 143/2018/NĐ-CP 15/10/2018 01/12/2018 Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
23 Nghị định 146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 01/12/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
24 Nghị định 153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 24/12/2018 quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
25
Quyết định 595/QĐ-BHXH

14/04/2017

01/05/2017
Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
26 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 15/02/2016 Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội
27 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC 24/11/2014 01/02/2015 Hướng dẫn thực hiện BHYT
28 Công văn 585/LĐTBXH-PC 09/02/2018 Giải đáp vướng mắc liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc
29 Công văn 560/LĐTBXH-BHXH 06/02/2018 Xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH
Công đoàn
30 Luật số 12/2012/QH13 20/06/2012 01/01/2013 Luật công đoàn
31 Nghị định 43/2013/NĐ-CP 10/05/2013 01/07/2013 Hướng dẫn điều 10 Luật công đoàn
32 Nghị định 191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 10/01/2014 Quy định về tài chính công đoàn

Bài viết có tham khảo bài của Mod bichvantax.06 trên diễn đàn webketoan.com

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1370
Last updated: 11 Dec, 2018
Bản cập nhật: 7
Lượt xem: 6408
Bình luận: 0
Ngày đăng: 31 Jan, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 11 Dec, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tags