Thông báo 13/TB-BHXH

Article ID: 1397
Last updated: 12 Mar, 2018

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/TB-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, TRUY ĐÓNG BHYT

Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố mức lãi suất tính chậm đóng BHYT áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 là 0.75%/tháng./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Ban giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận;
- Đăng tải trên websi
te BHXHTP;
- Lưu VT, P.QLT
(Thu).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

 

 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1397
Last updated: 12 Mar, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1042
Bình luận: 0
Ngày đăng: 12 Mar, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 12 Mar, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tài liệu đính kèm