Webketoan PRO

Thời điểm lập hóa đơn điện tử và xác định thuế GTGT đối với dịch vụ

Article ID: 1593
Last updated: 11 Oct, 2019

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ

Trích khoản 2 Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ  

Điều 7. Thời điểm lập hóa đơn điện tử
2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Căn cứ quy định trên thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận hợp đồng dân sự giữa người mua và người bán, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền. 

Độc giả có thể tham khảo thêm phần trả lời của Tổng Cục thuế tại Công văn số 3962/TCT-CS ngày 1/10/2019 của Tổng cục Thuế về thời điểm lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với dịch vụ Download 

Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng

Trích khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

2. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1593
Last updated: 11 Oct, 2019
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2140
Bình luận: 0
Ngày đăng: 11 Oct, 2019 by Nguyễn Hải Tâm -
Ngày cập nhật: 11 Oct, 2019 by Nguyễn Hải Tâm -
Tags

Tài liệu đính kèm

Nên xem