Webketoan PRO

Search Help

apple banana
Find rows that contain at least one of the two words.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Find rows that contain the word 'apple', but rank rows higher if they also contain 'macintosh'.

+apple -macintosh
Find rows that contain the word 'apple' but not 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Find rows that contain the word 'apple', but if the row also contains the word 'macintosh', rate it lower than if row does not. This is "softer" than a search for '+apple -macintosh', for which the presence of 'macintosh' causes the row not to be returned at all.

+apple +(>turnover <strudel)
Find rows that contain the words 'apple' and 'turnover', or 'apple' and 'strudel' (in any order), but rank 'apple turnover' higher than 'apple strudel'.

apple*
Find rows that contain words such as 'apple', 'apples', 'applesauce', or 'applet'.

"some words"
Find rows that contain the exact phrase 'some words' (for example, rows that contain 'some words of wisdom' but not "some noise words").

Search results
Found 4 result(s) | Articles
... Vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp Thứ nhất, ... với hệ thống dự toán hoạt động sản xuất kinh ... doanh như dự toán giá bán, dự toán doanh ...
03 Jul, 2022
... dung cở sở của kế toán quản trị chính là xây ... doanh nghiệp. Kế tiếp, nhà quản trị cần phải có thông ... thực hiện các chức năng quản trị khác nhau nên nội ...
02 Jul, 2022
... Kế toán hình thành từ nhu cầu ... của người sử dụng. Kế toán quản trị hình thành từ ... thông tin của những nhà quản trị trong nội bộ doanh ...
02 Jul, 2022
... Định nghĩa Kế toán quản trị Theo Liên đoàn Kế toán ... kết các khái niệm kế toán quản trị trên thế giới ... năm 1998, “Kế toán quản trị được xem như là một ...
01 Jul, 2022