Search Help

apple banana
Find rows that contain at least one of the two words.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Find rows that contain the word 'apple', but rank rows higher if they also contain 'macintosh'.

+apple -macintosh
Find rows that contain the word 'apple' but not 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Find rows that contain the word 'apple', but if the row also contains the word 'macintosh', rate it lower than if row does not. This is "softer" than a search for '+apple -macintosh', for which the presence of 'macintosh' causes the row not to be returned at all.

+apple +(>turnover <strudel)
Find rows that contain the words 'apple' and 'turnover', or 'apple' and 'strudel' (in any order), but rank 'apple turnover' higher than 'apple strudel'.

apple*
Find rows that contain words such as 'apple', 'apples', 'applesauce', or 'applet'.

"some words"
Find rows that contain the exact phrase 'some words' (for example, rows that contain 'some words of wisdom' but not "some noise words").

Search results
Found 4 result(s) | Articles
Manufacturing Overhead Budget – Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí sản xuất chung webketoan - Manufacturing Overhead Budget Mục tiêu của việc lập dự toán chi phí sản xuất chung Mục tiêu cơ bản của dự toán chi phí sản xuất chung là dự trù chi phí và lượng tiền liên quan đến chi phí sản...
09 May, 2022
Direct labor budget - Mục tiêu và cách lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp webketoan - Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Dự toán chi phí nhân công trực tiếp (Direct labor budget) cũng được lập dựa trên dự toán sản xuất. Nhà quản trị phải biết trước nhu cầu lao động trong cả năm để có...
09 May, 2022
Direct materials budget – Dự toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Mục tiêu và cách lập dự toán webketoan-Direct materials budget Dự toán sản xuất sau khi đã được lập xong, dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sẽ được soạn thảo để tính ra lượng nguyên vật liệu và chi phí...
04 May, 2022
Production budget – Dự toán sản xuất: Mục tiêu và cách lập dự toán sản xuất Sau khi Dự toán tiêu thụ đã được lập xong, các yêu cầu sản xuất cho kỳ dự toán có thể được xác định để phục vụ cho việc lập dự toán sản xuất. Số lượng sản phẩm sản xuất ra phải đủ để thỏa mãn cho yêu cầu của tiêu...
16 Mar, 2022