Webketoan PRO

Search Help

apple banana
Find rows that contain at least one of the two words.

+apple +juice
Find rows that contain both words.

+apple macintosh
Find rows that contain the word 'apple', but rank rows higher if they also contain 'macintosh'.

+apple -macintosh
Find rows that contain the word 'apple' but not 'macintosh'.

+apple ~macintosh
Find rows that contain the word 'apple', but if the row also contains the word 'macintosh', rate it lower than if row does not. This is "softer" than a search for '+apple -macintosh', for which the presence of 'macintosh' causes the row not to be returned at all.

+apple +(>turnover <strudel)
Find rows that contain the words 'apple' and 'turnover', or 'apple' and 'strudel' (in any order), but rank 'apple turnover' higher than 'apple strudel'.

apple*
Find rows that contain words such as 'apple', 'apples', 'applesauce', or 'applet'.

"some words"
Find rows that contain the exact phrase 'some words' (for example, rows that contain 'some words of wisdom' but not "some noise words").

Search results
Found 5 result(s) | Articles
... PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG ... Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 ... phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng ...
08 Nov, 2019
... định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng ... quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ ... quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. CHÍNH PHỦ CỘNG ...
11 Oct, 2019
... Hoá đơn điện tử hiện nay đã bắt ... định bắt buộc sử dụng hoá đơn trong một số trường ... mắc khi tiếp xúc với hoá đơn điện tử. Cùng xem ...
10 Dec, 2018
... Hiện nay chắc hẳn hoá đơn điện tử không còn xa ... quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định ... 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng ...
08 Nov, 2018