Quy đổi thu nhập không gồm thuế thành thu nhập tính thuế

Article ID: 864
Last updated: 16 Aug, 2018

Với những doanh nghiệp trả lương NET cho người lao động, doanh nghiệp sẽ phải quy đổi lương NET sang lương GROSS (Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế) để xác định số thuế TNCN trả thay người lao động. Khoản thuế TNCN trả thay người lao động này doanh nghiệp được ghi nhận và tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN (Net là Lương thực lĩnh người lao động nhận được, còn thuế TNCN doanh nghiệp sẽ trả thay người lao động).

Webketoan_quy-doi-thu-nhap-khong-gom-thue-thanh-thu-nhap-tinh-thue

Để hiểu rõ hơn cách quy đổi, mời độc giả xem bài viết dưới đây: 

I. Căn cứ pháp lý

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 Bộ Tài Chính

Công văn 2037/BTC-TCT ngày 16/2/2017 Bộ Tài Chính

Công văn 31784/CT-Htr ngày 17/5/2016 Cục thuế Hà Nội

II. Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay - Các khoản giảm trừ.

Trong đó:

+ Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng ((không bao gồm thu nhập được miễn thuế))

+ Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

+ Các khoản giảm trừ là giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

(*) Trường hợp người sử dụng lao động áp dụng chính sách “tiền thuế giả định”, “tiền nhà giả định” thì thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế không bao gồm “tiền thuế giả định”, “tiền nhà giả định”. Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập (chưa bao gồm tiền thuê nhà thực tế phát sinh, “tiền nhà giả định” (nếu có)). Tìm hiểu thêm về “tiền thuế giả định”, “tiền nhà giả định”, vui lòng tham khảo Công văn 12495/BTC-TCT và được áp dụng từ 06/9/2014.

III. Bảng quy đổi Thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế

                                                                                                    ( ĐVT: Triệu đồng VN)

STT

Thu nhập sau thuế

Thu nhập trước thuế

Thu nhập năm

Thu nhập tháng

1

Đến 57

Đến 4,75

 NET/0,95

2

Trên 57 đến 111

Trên 4,75 đến 9,25 

 (NET - 0,25) / 0,9

3

Trên 111 đến 192,6

Trên 9,25 đến 16,05

 (NET - 0,75)/0,85

4

Trên 192,6 đến 327

Trên 16,05 đến 27,25

 (NET – 1,65)/0,8

5

Trên 327 đến 507

Trên 27,25 đến 42,25

 (NET – 3,25)/0,75

6

Trên 507 đến 742,2

Trên 42,25 đến 61,85

 (NET -5,85)/0,7

7

Trên 742,2

Trên 61,85

 (NET - 9,85)/0,65

Ghi chú: NET là thu nhập của cá nhân thực nhận theo hợp đồng chưa có thuế TNCN.

Ví dụ 1: Năm 2014, theo hợp đồng ký giữa ông D và công ty X thì ông D được trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng, ngoài tiền lương ông D được công ty X trả thay phí hội viên CLB thể thao 1 triệu đồng/tháng. Ông D phải đóng Bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Công ty X chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN thay cho ông D. Trong năm ông D chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không đóng từ thiện, nhân đạo.

Thuế TNCN phải nộp hàng tháng của ông D như sau:

+ Thu nhập làm căn cứ quy đổi là:

31,5 triệu + 1 triệu - (9 triệu + 1,5 triệu) = 22 triệu.

+ Thu nhập tính thuế (xác định theo phụ lục 02/PL-TNCN) là:

(22 triệu -1,65 triệu)/0,8 = 25,4375 triệu.

Thuế TNCN ông D phải nộp là:

25,4375 triệu X 20% -1,65 triệu= 3,4375 triệu.

Ví dụ 2: Giả sử ông D tại ví dụ nêu trên còn được công ty X trả thay tiền thuê nhà là 6 triệu/tháng. Thuế TNCN phải nộp hàng tháng của ông D như sau:

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi:

- Thu nhâp làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà)

31,5 triệu + 1 triệu - (9 triệu +1,5 triệu) = 22 triệu.

- Thu nhập tính thuế (xác định theo phụ lục 02/PL-TNCN) là:

(22 triệu - 1,65 triệu)/0,8 = 25,4375 triệu.

- Thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà)

25,4375 triệu + 9 triệu +1,5 triệu = 35,9375 triệu/tháng.

- 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

35,9375 triệu X 15% = 5,390 triệu/tháng.

Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5,390 triệu/tháng

Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế:

- Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế

31,5 triệu + 1 triệu + 5,930 triệu - (9 triệu +1,5 triệu) = 27,39 triệu/tháng.

- Thu nhập tính thuế (quy đổi theo phụ lục số 02/PL - TNCN):

(27,39 triệu - 3,25 triệu )/0,75 = 32,187 triệu đồng/tháng

- Thuế TNCN phải nộp:

32,187 triệu X 25% -3,25 triệu = 4,797 triệu.

- Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông D là:

31,5 triệu + 1 triệu +5,390 triệu + 4,797 triệu = 42,687 triệu.

** Hoặc xác định theo cách:

32,187 triệu +9 triệu +1,5 triệu = 42,687 triệu.

IV. Một số trường hợp quy đổi lương NET phổ biến

Trường hợp 1: Người sử dụng lao động trả lương NET không bao gồm thuế, không trả thay các khoản nào khác: Trường hợp này đơn giản: Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận trừ (-) các khoản giảm trừ.

Trường hợp 2: Người sử dụng lao động trả lương NET không bao gồm thuế và đóng thay bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.

Công ty ký hợp đồng trả lương NET cho người lao động, thu nhập thực nhận không bao gồm thuế TNCN, Công ty có trả thay bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế, bảo hiểm bắt buộc thành thu nhập tính thuế để xác định thu nhập chịu thuế.

Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận cộng (+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (bảo hiểm bắt buộc,..) trừ (-) các khoản giảm trừ.

Khoản bảo hiểm bắt buộc mà Công ty nộp thay cho người lao động vừa là khoản trả thay, vừa là khoản giảm trừ khi xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi theo công thức tính nêu trên.

(Công văn 31784/CT-Htr ngày 17/5/2016 Cục thuế Hà Nội)

Trường hợp 3: Người sử dụng lao động trả lương NET không bao gồm thuế, đóng thay bảo hiểm bắt buộc cho người lao động và tiền nhà.

Xử lý như trường hợp 2, tuy nhiên trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà (số tiền thực tế trả hộ tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (chưa bao gồm tiền thuê nhà)

(Công văn 2037/BTC-TCT ngày 16/2/2017)

Nhóm cập nhật: Phan Hoàng Anh - Trần Thị Thu Vi

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 864
Last updated: 16 Aug, 2018
Bản cập nhật: 11
Lượt xem: 31675
Bình luận: 0
Ngày đăng: 27 Sep, 2013 by Nguyễn Ánh Vân - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 16 Aug, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tags

Nên xem