Quy định về hóa đơn cũ
Thông tư 39/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH Số: 39/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG...
rating 06 Dec, 2017 Lượt xem: 2666 Bình luận: 0
Nghị định 51/2010/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2010 QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn...
rating 07 Dec, 2017 Lượt xem: 1807 Bình luận: 0
Nghị định 04/2014/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY...
rating 07 Dec, 2017 Lượt xem: 1424 Bình luận: 0
Thông tư 119/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 119/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013, THÔNG TƯ SỐ...
rating 07 Dec, 2017 Lượt xem: 1407 Bình luận: 0
Thông tư 26/2015/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 26/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢN LÝ THUẾ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM...
rating 07 Dec, 2017 Lượt xem: 1495 Bình luận: 0
Thông tư 10/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 10/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13...
rating 08 Dec, 2017 Lượt xem: 1390 Bình luận: 0
Thông tư 176/2016/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 176/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH...
rating 08 Dec, 2017 Lượt xem: 1356 Bình luận: 0
Tổng hợp văn bản đang có hiệu lực về Hóa đơn GTGT
Văn bản Việt Nam đặc biệt là các văn bản về Thuế luôn thay đổi liên tục, vì thế Kế toán phải cập nhật liên tục để không bị làm sai. Nắm rõ được tình hình ấy, Webketoan tổng hợp tất cả các văn bản hiện hành còn hiệu lực về hóa đơn để giúp Kế toán không phải tốn thời gian tìm văn bản. Tiện ích là...
rating 14 Sep, 2018 Lượt xem: 6546 Bình luận: 0
Thông tư 32/2011/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 32/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ...
rating 02 Jan, 2018 Lượt xem: 2713 Bình luận: 0
Quyết định 1209/QĐ-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1209/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn...
rating 03 Jan, 2018 Lượt xem: 1948 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 3 Bài kế
1 2 3(Page 1 of 3)