Quy định chung về thuế BVMT

Article ID: 709
Last updated: 10 Dec, 2012

Người nộp thuế BVMT.

Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế.

Người nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:

► Người nhận uỷ thác nhập khẩu hàng hoá là người nộp thuế bảo vệ môi trường, không phân biệt hình thức nhận uỷ thác nhập khẩu và xuất giao trả hàng cho người uỷ thác hay nhận uỷ thác nhập khẩu.

 Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sản xuất, nhận gia công đồng thời nhận uỷ thác bán hàng hoá vào thị trường Việt Nam là người nộp thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận gia công nhưng không nhận uỷ thác bán hàng thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giao gia công là người nộp thuế bảo vệ môi trường khi xuất, bán hàng hoá tại Việt Nam.

 Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ mà không xuất trình được chứng từ chứng minh hàng hóa đã được nộp thuế bảo vệ môi trường thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế.       

Đồng tiền nộp thuế .

Đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam.

Trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ:

  • Người nộp thuế chỉ được nộp thuế bằng các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng 
  • Số ngoại tệ nộp thuế được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng nhà nước công bố có hiệu lực  tại thời điểm tiền thuế được nộp vào ngân sách nhà nước.
  • Việc quản lý ngoại tệ nộp thuế thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Địa điểm nộp thuế.

Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước:

  • Tại Kho bạc nhà nước;
  • Tại cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế;
  • Thông qua tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế;
  • Tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

(Nguồn tham khảo: Điều 3 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2012 của Bộ Tài Chính và Điều 23, 24 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính)

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 709
Last updated: 10 Dec, 2012
Bản cập nhật: 5
Lượt xem: 5654
Bình luận: 0
Ngày đăng: 06 Dec, 2012 by Nguyễn Ánh Vân - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 10 Dec, 2012 by Nguyễn Hải Tâm -