Xử lý khi mất cháy hỏng hóa đơn

Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

* Nguồn tham khảo: Điều 24, Chương III, Thông tư 39/2014/Tt-BTC ban hành ngày 31/03/2014

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về.Article ID: 869
Last updated: 22 Sep, 2014
Bản cập nhật: 1
HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ -> Xử lý khi mất cháy hỏng hóa đơn
https://tuvan.webketoan.vn/xu-ly-khi-mat-chay-hong-hoa-don_869.html