Các trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn

Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

► Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

► Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/Tt-BTC).

► Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

* Nguồn tham khảo: Điều 18, Chương III, Thông tư 39/2014/Tt-BTC ban hành ngày 31/03/2014

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về.Article ID: 868
Last updated: 22 Sep, 2014
Bản cập nhật: 1
HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ -> Các trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn
https://tuvan.webketoan.vn/cac-truong-hop-khong-bat-buoc-phai-lap-hoa-don_868.html