Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kì tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướng dẫn tại điểm đ.2, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

Thu nhập chịu thuế đối với cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh và thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. 

( Theo Khoản 2, Điểm 8, Thông tư 111/2013/TT-BTC)Article ID: 817
Last updated: 11 Sep, 2013
Bản cập nhật: 9
Thuế thu nhập cá nhân -> Thuế đối với cá nhân cư trú -> Thu nhập từ tiền lương - tiền công -> Thu nhập từ tiền lương, tiền công
https://tuvan.webketoan.vn/thu-nhap-tu-tien-luong-tien-cong_817.html