Hoàn thuế bảo vệ môi trường

Hoàn thuế BVMT

Người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau:

*​(Nguồn tham khảo: Điều 8 thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài Chính)*Article ID: 712
Last updated: 06 Dec, 2012
Bản cập nhật: 4
Thuế bảo vệ môi trương -> Hoàn thuế bảo vệ môi trường
https://tuvan.webketoan.vn/hoan-thue-bao-ve-moi-truong_712.html