Văn bản pháp quy về thuế GTGT.

Luật thuế GTGT.

Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc Hội.

+ Về thuế giá trị gia tăng.

+ Hiệu lực thi hành: 01/01/2009.

Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc Hội

+ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá Trị Gia Tăng

+ Hiệu lực thi hành : 01/01/2014

Luật thuế Giá Trị Gia Tăng hợp nhất

Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc Hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc Hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá Trị Gia Tăng có hiệu lực từ 01/01/2014.

Luật 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 

           + Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT 13/2008/QH12

           + Hiệu lực thi hành:  01/07/2016 

Luật thuế GTGT hợp nhất 2

Hợp nhất các văn bản:
 + Luật 31/2013/QH13 – Ngày ban hành: 19/06/2013
 + Luật 71/2014/QH13 – Ngày ban hành: 26/11/2014
 + Luật 106/2016/QH13 – Ngày ban hành: 06/04/2016

Nghị định.

Nghị định số 209/2013/NĐ- CP ngày 18/12/2013

+ Quy định chi tiết và hướng dẫn  một số điều của Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13

+ Hiệu lực thi hành: 01/01/2014

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

          + Nghị định sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP

         + Hiệu lực thi hành: 15/11/2014

Nghị định 12/2015/NĐ-CP

         + Sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2014/NĐ-CP và một số nghị định khác

            + Hiệu lực thi hành: 01/01/2015          

Nghị định 100/2016/NĐ-CP

         Sửa đổi, bổ sung Nghị định 209/2013/NĐ-CP và một số nghị định khác

            + Hiệu lực thi hành: 01/01/2015 

  Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, riêng khoản 2, khoản 3 Nghị định này, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2016     

Thông tư.

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

+ Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013

+ Hiệu lực thi hành: Ngày 01/01/2014 ( thay thế Thông tư 06/2012/TT-BTC)

Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014

              +  Hướng dẫn thực hiện Thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

              +  Hiệu lực: 10/08/2014

 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

              + Sửa đổi, bổ sung thông tư 219/2013/TT-BTC và một số thông tư khác

              + Hiệu lực thi hành: 01/09/2014

Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014

              +  Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư

                +  Hiệu lực: 27/10/2014

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

               + Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP 

               + Hiệu lực: 15/11/2014, riêng quy định tại chương I thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2014

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

               + Hướng dẫn về Thuế GTGT và quản lý thuế tại nghị định 12/2015/NĐ-CP

               + Hiệu lực: 01/01/2015

Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015

               + Sửa đổi, bổ sung thông tư 219/2013/TT-BTC và nghị định 209/2013/NĐ-CP

               + Hiệu lực: 10/01/2016

Thông tư số 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015

       Hợp nhất 4 thông tư:

Thông tư 99/2016/TT-BTC, ngày 29/06/2016

           + Thông tư hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT

           + Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2016.

Thông tư 130/2016/TT-BTC, ngày 12/08/2016

           + Thông tư sửa đổi 5 thông tư về thuế trong đó có Thông tư 219/2013/TT-BTC 

           + Hiệu lực thi hành: có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành, trừ khoản 2 Điều này.

Riêng Điều 4 của Thông tư này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016.

Các Công Văn tham khảo khác

Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Công văn số 586/TCT-CS V/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT.

+ Công Văn 1781/BTC-TCT hướng dẫn việc khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức.

             +  Công văn 1452/TCT-CS hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dự án đang đầu tư sau khi chuyển nhượng                dự án

             + Công văn 1443/TCT-KK hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGTArticle ID: 666
Last updated: 01 Jun, 2017
Bản cập nhật: 21
Thuế giá trị gia tăng -> Văn bản pháp quy về thuế GTGT.
https://tuvan.webketoan.vn/van-ban-phap-quy-ve-thue-gtgt_666.html