Khai thuế môn bài

Quy định chung

Thời hạn 

- Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

- Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Hồ sơ khai thuế môn bài 

Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mức nộp thuế môn bài

Xem thêm tại đây: http://tuvan.webketoan.vn/Thue-mon-bai_744.html

Nguồn tham khảoĐiều 17, Thông tư 156/2013/Tt-BTC ban hành ngày 06/11/2013.

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về.Article ID: 663
Last updated: 04 Aug, 2014
Bản cập nhật: 6
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ -> Luật quản lý thuế 2006 -> Kê khai thuế -> Khai thuế môn bài
https://tuvan.webketoan.vn/khai-thue-mon-bai_663.html