Quy định về đóng Quỹ phòng, chống thiên tai

Khái niệm Quỹ phòng, chống thiên tai

Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách bao gồm Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý.

Nguồn tài chính của Quỹ phòng, chống thiên tai

a) Nguồn tài chính của Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương bao gồm hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; điều tiết từ Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn hợp pháp khác;

b) Nguồn tài chính của Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh bao gồm hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; đóng góp bắt buộc của tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động; điều tiết từ Quỹ phòng chống, thiên tai trung ương, giữa các Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

Quy định về đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đang hoạt động tại địa bàn cấp tỉnh đóng góp bắt buộc (*) cho Quỹ phòng, chống thiên tai của Tỉnh đó.

Các tổ chức kinh tế đóng Quỹ một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế.

Mức đóng tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100.000.000 đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, tổ chức có trách nhiệm thu tiền đóng Quỹ phòng, chống thiên tai của người lao động trong doanh nghiệp.

(*) Khoản 1 Điều 12 Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 - Hiệu lực từ 15/09/2021.

Ví dụ về xác định mức đóng

1. Tổng giá trị tài sản trên Báo cáo tài chính năm 2021 của doanh nghiệp là 6.000.000.000 đồng.

Mức đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai là 6.000.000.000 x 0.02% = 1.200.000 đồng

2. Tổng giá trị tài sản trên Báo cáo tài chính năm 2021 của doanh nghiệp là 600.000.000.000 đồng.

Mức đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai là 600.000.000.000 x 0.02% = 120.000.000 đồng. Tuy nhiên mức đóng tối đa theo quy định là 100.000.000 đồng, nên công ty chỉ đóng ở mức 100.000.000 đồng.

Quy định về đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai của người lao động trong doanh nghiệp

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động, đóng góp một phần hai (1/2) của mức lương tối thiểu vùng chia (:) số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động.

Ví dụ về xác định mức đóng

- Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 là 4.420.000 đồng / tháng

- Số ngày làm việc trong tháng là 26 ngày

Số tiền người lao động phải đóng là (4.420.000 đồng / 26 ngày) / 2 = 85.000 đồngArticle ID: 2229
Last updated: 28 Jul, 2022
Bản cập nhật: 4
Lĩnh vực liên quan khác -> Quy định về đóng Quỹ phòng, chống thiên tai
https://tuvan.webketoan.vn/quy-dinh-ve-dong-quy-phong-chong-thien-tai_2229.html