Non-manufacturing costs - Chi phí ngoài sản xuất và cách phân loại chi phí ngoài sản xuất

Non-manufacturing costs - Chi phí ngoài sản xuất và cách phân loại chi phí ngoài sản xuất

Để trợ giúp các nhà quản lý trong việc vạch kế hoạch và kiểm soát chi phí, người ta có thể phân loại chi phí theo chức năng hoạt động của tổ chức. Theo đó, chi phí có thể được phân loại thành chi phí sản xuất (manufacturing costs) và chi phí ngoài sản xuất (non-manufacturing costs). Bài viết này giúp chúng ta hiểu rõ về Chi phí ngoài sản xuất (Non-manufacturing costs).

   " Tham khảo: Chi phí sản xuất (manafacturing costs)

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp còn phải chịu các chi phí ở ngoài khâu sản xuất. Các chi phí này gọi là chi phí ngoài sản xuất, bao gồm:

Chi phí bán hàng

 Chi phí bán hàng là những chi phí phát sinh liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm, bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện và đẩy mạnh quá trình lưu thông, phân phối hàng hóa và đảm bảo việc đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

Chi phí bán hàng bao gồm các khoản chi phí như:

Lưu ý: Chi phí của chiến dịch quảng cáo dành riêng cho một sản phẩm cụ thể là chi phí trực tiếp của sản phẩm đó, trong khi lương của nhà quản trị marketing, người giám sát nhiều sản phẩm là chi phí gián tiếp đối với từng sản phẩm.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí phát sinh liên quan đến việc tổ chức, quản lý hành chính và các chi phí liên quan đến các hoạt động văn phòng của doanh nghiệp mà không thể xếp vào loại chi phí sản xuất hay chi phí bán hàng.

Chi phí quản lý bao gồm:

Tất cả mọi tổ chức (tổ chức kinh doanh hay không kinh doanh) đều có chi phí quản lý.   

Tài liệu tham khảo: Sách Managerial Accounting – Tác giả Garrison, Noreen, Brewerimage widgetArticle ID: 1824
Last updated: 28 Oct, 2021
Bản cập nhật: 5
Thuật ngữ tài chính kế toán -> M-N-O -> Non-manufacturing costs - Chi phí ngoài sản xuất và cách phân loại chi phí ngoài sản xuất
https://tuvan.webketoan.vn/non-manufacturing-costs-chi-phi-ngoai-san-xuat-va-cach-phan-loai-chi-phi-ngoai-san-xuat_1824.html