Operating cash flow (OCF)

DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (OCF)

KHÁI NIỆM

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong tiếng Anh là Operating cash flow, viết tắt là OCF.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (OCF) thường được gọi là dòng tiền từ hoạt động, là một phép tính hiệu quả đo lường lượng tiền mặt mà một doanh nghiệp tạo ra từ các hoạt động chính và hoạt động kinh doanh bằng cách trừ đi chi phí hoạt động từ tổng doanh thu.

Về cơ bản, nó cho thấy có bao nhiêu dòng tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh mà không tính đến các nguồn thu thứ cấp như lãi vay hoặc các khoản đầu tư.

Ví dụ, một công ty sản xuất đồ dung gia đình phải kiếm được nhiều tiền hơn từ việc bán chúng so với chi phí sản xuất chúng. Nói cách khác, dòng tiền vào phải luôn lớn hơn dòng tiền ra để doanh nghiệp có lãi và có thể thanh toán thành công các hóa đơn.

NGUỒN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh bao gồm:

Các khoản tiền này có thể khác với doanh thu, thu nhập được ghi nhận trong Báo cáo Kết quả hoạt động

Ví dụ: doanh thu được tính theo cơ sở dồn tích phản ánh tổng doanh thu thực hiện trong kỳ, không phân biệt thực tế đã thu tiền hay chưa. Doanh thu sẽ không bằng tiền thu được từ khách hàng nếu các khoản phải thu khách hàng hoặc doanh thu chưa thực hiện thay đổi trong kỳ

Dòng tiền chi cho hoạt động kinh doanh bao gồm:

Tương tự, các khoản tiền thực chi có thể khác với khoản chi phí phải trả tương ứng được trình bày trong Báo cáo Kết quả hoạt động. Chi phí được ghi nhận khi phát sinh, không nhất thiết đã chi tiền thanh toán cho các chi phí đó hay chưa.

Ngoài ra, một số khoản chi phí, như chi phí khấu hao, không ảnh hưởng đến tiền và không được tinh vào các khoản chi tiền từ hoạt động kinh doanh.

Sự chênh lệch giữa lượng tiền thu vào và lượng tiền chi ra của hoạt động kinh doanh, được gọi là tiền thuần từ hoạt động kinh doanh. Khoản này tương đương với thu nhập thuần nếu Báo cáo Kết quả hoạt động được lập trên cơ sở tiền chứ không phải cơ sở dồn tích.

CÁCH XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Công thức dòng tiền hoạt động có thể được tính theo hai cách khác nhau.

Cách thứ nhất: phương pháp trực tiếp, chỉ cần trừ chi phí hoạt động ra khỏi tổng doanh thu.

Cách tính toán này đơn giản và chính xác, nhưng không cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều thông tin về công ty, hoạt động của công ty hoặc nguồn tiền mặt. Đó là lý do chúng ta có cách thứ hai

Cách thứ hai: phương pháp gián tiếp, phương pháp này trình bày chính xác những gì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh luân chuyển trong doanh nghiệp

Trong phương pháp gián tiếp, không trình bày các khoản thu chi, mà chỉ phản ánh một cách gián tiếp, đó là lượng tiền thuần hoạt động kinh doanh, bằng cách căn cứ vào

  1. (1)Các khoản ảnh hưởng đến lợi nhuận nhưng không ảnh hưởng đến tiền: như chi phí khấu hao không làm giảm tiền nhưng được trừ vào Báo cáo Kết quả hoạt động nên được cộng vào lợi nhuận để trả lại số tiền công ty đã có. 

  2. (2)Điều chỉnh sự thay đổi tài sản, nợ phải trả trong kỳ đã được tính vào lợi nhuận. Giả sử các khoản phải thu tăng trong kỳ do tiền mặt thu được từ khách hàng thấp hơn doanh thu. Sự gia tăng các khoản phải thu này sẽ được trừ vào lợi nhuận để phản ánh dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh. 

Phương trình dòng tiền hoạt động cho phương pháp gián tiếp điều chỉnh thu nhập ròng đối với những thay đổi trong tất cả các tài khoản không dùng tiền mặt trên bảng cân đối kế toán. Khấu hao và lãi vay được cộng trở lại thu nhập ròng trong khi nó được điều chỉnh theo những thay đổi trong các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Trong phương pháp gián tiếp, các khoản điều chỉnh ảnh hưởng tốt đến lợi nhuận đó là giảm các tài sản và tăng các khoản nợ phải trả liên quan. Ngược lại, các khoản điều chỉnh ảnh hưởng xấu khi tăng các tài sản và giảm các khoản nợ này.

Tóm lược về phương pháp trực tiếp và gián tiếp

Cả hai phương pháp này cùng tạp ra một lượng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh; chỉ khác là cách tiếp cận thay thế để báo cáo dòng tiền. Theo chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 7, ưu tiên đối với phương pháp trực tiếp cho Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tuy nhiên, mặc dù cả hai phương pháp đều được sử dụng trong thực tế, nhưng phương pháp trực tiếp không được sử dụng thường xuyên.

Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH OCF

Đây là một phép đo quan trọng vì nó cho phép các nhà đầu tư và chủ nợ xem hoạt động của công ty thành công như thế nào và liệu công ty có kiếm đủ tiền từ các hoạt động chính để duy trì và phát triển công ty hay không.

Đây cũng là yếu tố quan trọng để công ty đưa ra quyết định bước tiến tiếp theo cho đơn vị của mình. Từ phân tích dòng tiền bạn biết được có nên mở rộng công ty hay không, phát triển sản phẩm mới hay nên thu mua lại cổ phiếu…

OCF được nhiều nhà đầu tư quan tâm và luôn đánh giá cao về vai trò chúng mang lại với công ty. Có thể nói OCF được chú ý nhiều hơn so với các chỉ tiêu tài chính khác trong doanh nghiệp hơn cả lợi nhuận.  Các yếu tố chính như chi phí, tối ưu hóa doanh thu, hiệu quả kinh doanh đều ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền.

OCF âm không thể khẳng định đây là thời điểm khó khăn với doanh nghiệp của bạn. Cụ thể như doanh nghiệp đang đầu tư thêm tiền cho việc xây nhà máy, phát triển mô hình hoặc mở rộng kinh doanh từ đó nguồn tiền sinh ra nhiều hơn. Tuy nhiên OCF âm do hoạt động kinh doanh gây ra nếu để lâu dài sẽ ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp của bạn.

Tài liệu tham khảo: Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

                                 Sách Kế toán tài chính, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí MinhArticle ID: 1800
Last updated: 13 Dec, 2021
Bản cập nhật: 3
Thuật ngữ tài chính kế toán -> M-N-O -> Operating cash flow (OCF)
https://tuvan.webketoan.vn/operating-cash-flow-(ocf)_1800.html