Chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền phí tích lũy bảo hiểm đối với sản phẩm bảo hiểm

Trường hợp Công ty (là Công ty Bảo hiểm được thành lập và hoạt  động theo pháp luật Việt Nam) cung cấp sản phẩm bảo hiểm có tính tích lũy về phí bảo hiểm cho khách hàng là doanh nghiệp mua cho NLĐ:

+ Nếu trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra (trong thời hạn hiệu lực hợp đồng và trước khi hợp đồng bảo hiểm đáo hạn), Công ty phải chi trả bồi thường cho NLĐ hoặc người thụ hưởng của NLĐ theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm thì khoản thu nhập từ bồi thường bảo hiểm này được miễn thuế TNCN.

+ Trường hợp quy định của pháp luật về bảo hiểm quy định tiền phí tích lũy bảo hiểm đối với sản phẩm bảo hiểm nêu trên do cá nhân NLĐ (người được bảo hiểm) thụ hưởng nhưng do các bên thỏa thuận khoản tiền này chuyển cho Công ty (người mua bảo hiểm, người sử dụng lao động) thì khoản tiền trên được tính vào thu nhập tính thuế TNCN của NLĐ.

+ Trường hợp quy định của pháp luật về bảo hiểm quy định khoản tiền phí tích lũy do các bên thỏa thuận và thực tế các bên thỏa thuận khoản phí tích lũy chi trả cho Công ty, không chi trả cho NLĐ thì khoản phí tích lũy nêu trên không tính vào thu nhập tính thuế TNCN của NLĐ.

(CV 11708/CT-TTHT ngày 15/10/2019 của CT TPHCM)Article ID: 1597
Last updated: 04 Dec, 2019
Bản cập nhật: 1
Thuế thu nhập cá nhân -> Quy định chung thuế TNCN -> Chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền phí tích lũy bảo hiểm đối với sản phẩm bảo hiểm
https://tuvan.webketoan.vn/chinh-sach-thue-tncn-doi-voi-khoan-tien-phi-tich-luy-bao-hiem-doi-voi-san-pham-bao-hiem_1597.html