Hướng dẫn kê khai thuế TNCN khi chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân tại Công ty cổ phần

Ở bài trước, Webketoan đã gửi đến các bạn bài viết: Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn của cá nhân tại Doanh nghiệp. Trong bài viết này, trang tư vấn tiếp tục với chủ đề kê khai thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Văn bản pháp luật:

Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015

Văn bản hợp nhất về TNCN 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016

Các bước kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán 

1. Căn cứ tính thuế

2. Kỳ kê khai và nguyên tắc kê khai thuế: như hướng dẫn ở bài trước

3. Các trường hợp tính thuế

4. Lập hồ sơ kê khai thuế: như hướng dẫn ở bài trước

I. Căn cứ tính thuế:

Đối với chứng khoán được giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.

Đối với chứng khoán không được niêm yết, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

*** Kể từ ngày 01/05/2018, theo Thông tư 25/2018/TT-BTC, việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty không niêm yết không còn được xem là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, nên thuế suất áp dụng là 20% cho Giá trị tăng thêm (Giá bán ra – Giá mua vào – Chi phí liên quan), cách tính tương tự như thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

II. Các trường hợp tính thuế:

Chúng ta có 2 trường hợp có thể xảy ra khi xác định giá tính thuế, thu nhập tính thuế và thuế suất khi chuyển nhượng chứng khoán.

1. Trường hợp áp dụng thuế suất 0,1%

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần * Thuế suất 0,1%

2. Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Căn cứ để tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là số lượng cổ phiếu thực nhận * mệnh giá của cổ phiếu đó. Trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức thấp hơn mệnh giá thì tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá chuyển nhượng.

Căn cứ để tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu cho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức.

Ví dụ: Bà T là cổ đông của Công ty CP KTT, bà đang sở hữu 100.000 cổ phiếu của Công ty. Tháng 04 /2018, Bà T được nhận 5.000 cổ phiếu (CP) trả thay cổ tức của Công ty CP KTT (mệnh giá của cổ phiếu là 10.000 đồng). Tháng 8/2018, Bà T chuyển nhượng 2.000 cổ phiếu của Công ty CP KTT với giá là 30.000 đồng/cổ phiếu cho Ông K. Tháng 2/2019, Bà T lại tiếp tục chuyển nhượng 7.000 cổ phiếu với giá là 5.000 đồng/cổ phiếu cho Ông K.

Khi chuyển nhượng Bà T phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:

Đối với lần chuyển nhượng tháng 08/2018:

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn

                (2.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = 1.000.000 đồng

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

                (2.000 CP × 30.000 đồng) × 0,1% = 60.000 đồng

Đối với lần chuyển nhượng tháng 02/2019:

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn

    (3.000 CP × 5.000 đồng) × 5% = 750.000 đồng

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

            (7.000 CP × 20.000 đồng) × 0,1% = 140.000 đồng

***Các bạn có thể tham khảo cách lập tờ khai mẫu cho phần thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán tháng 08/2018 của Bà T như dưới đây

Mẫu số:  04/CNV-TNCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế)


[01] Kỳ tính thuế: Ngày 24 tháng 08 năm 2018

[02] Lần đầu:       x                               [03] Bổ sung lần thứ:

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP.

[04] Tên người nộp thuế: BÀ T

          [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ………………………………...………...…………….…………………

[07] Quận/huyện: ........................ [08] Tỉnh/thành phố: ................................................

[09] Điện thoại:……..............…..[10] Fax:….….…….... [11] Email:…..…...………..

[12] Tên tổ chức khai thay (nếu  có):……………………….......................

          [13] Mã số thuế:

 

[14] Địa chỉ: ……………………..………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .......................... [19] Email: ......................

[20] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………..................................

          [21] Mã số thuế:

[22] Địa chỉ: …………………………………………………………………………...

[23] Quận/huyện: ................... …..[24] Tỉnh/thành phố: ...............................................

[25] Điện thoại: .................... .…. [26] Fax: ....................... [27] Email: .......................

[28] Hợp đồng đại lý thuế: Số...........................................Ngày:....................................

[29] Hợp đồng chuyển nhượng vốn số: ….………...…..Ngày …..tháng……năm …..

[30] Giấy phép đăng ký kinh doanh số: ............................Ngày……tháng …..năm…..

        Cơ quan cấp: .............................................................Ngày cấp:.............................

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP.

[31] Họ và tên: ÔNG K

          [32] Mã số thuế:

 

[33] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):.............................................................

[34] Địa chỉ: ......................................................................................................................................

[35] Quận/huyện: .....................[36] Tỉnh/thành phố: ....................................................

[37] Điện thoại:………………….[38] Fax:……...………....[39] Email: .........................................

III. CHI TIẾT TÍNH THUẾ

                                                                                           Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

I

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

1

Giá chuyển nhượng

[40]

2

Giá vốn của phần vốn chuyển nhượng

[41]

3

Chi phí chuyển nhượng

[42]

4

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn [43]=[40]-[41]-[42]

[43]

5

Số thuế phải nộp

[44]

6

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

[45]

7

Số thuế còn phải nộp [46]=[44]-[45]

[46]

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp

1

Giá chuyển nhượng

[47]

60.000.000

2

Số thuế phải nộp

[48]

60.000

3

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

[49]

4

Số thuế còn phải nộp [50]=[48]-[49]

[50]

60.000
 

                                    :( Chú ý: Trường hợp cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, đề nghị nộp Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo quy định)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:........

…,ngày 24 tháng 08 năm 2018

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

  


 

Nhóm biên tập: Lâm Hoàng Vinh và Phan Anh Tuấn KiệtArticle ID: 1509
Last updated: 09 Aug, 2018
Bản cập nhật: 3
Thuế thu nhập cá nhân -> Quy định chung thuế TNCN -> Hướng dẫn kê khai thuế TNCN khi chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân tại Công ty cổ phần
https://tuvan.webketoan.vn/huong-dan-ke-khai-thue-tncn-khi-chuyen-nhuong-chung-khoan-cua-ca-nhan-tai-cong-ty-co-phan_1509.html