Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú và không cư trú

Webketoan_thu-nhap-chiu-thue

THU NHẬP CHỊU THUẾ CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ

Trong các quy định về thuế TNCN hiện tại thì các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công của Cá nhân cư trú được hướng dẫn trong 04 thông tư:  111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013, 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014, 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 và được hợp nhất trong văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2016.

- Cá nhân cư trú là cá nhân đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế: Thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

- Thu nhập chịu thuế:

 ===> Các khoản phụ cấp này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế. Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Các  khoản  không  tính  thu nhập chịu thuế:

 - Căn cứ tính thuế:

THU NHẬP CHỊU THUẾ CỦA CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

Trong các quy định về thuế TNCN hiện tại thì các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công của Cá nhân không cư trú được hướng dẫn trong 04 thông tư:  111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013, 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014, 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 và được hợp nhất trong văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2016.

 - Cá nhân không cư trú là cá nhân không đáp ứng một trong các điều kiện sau:

-  Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế: Thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

- Thu nhập chịu thuế:

 - Căn cứ tính thuế:

Nhóm biên tập: Anh Thơ và Hà GiangArticle ID: 1502
Last updated: 12 Jul, 2018
Bản cập nhật: 1
Thuế thu nhập cá nhân -> Quy định chung thuế TNCN -> Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú và không cư trú
https://tuvan.webketoan.vn/thu-nhap-chiu-thue-tu-tien-luong-tien-cong-cua-ca-nhan-cu-tru-va-khong-cu-tru_1502.html