Những lưu ý khi đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc năm 2017

Thời gian này đang chạy nước rút để thực hiện nộp BCTC và quyết toán thuế TNCN, TNDN
Xoay quanh vấn đề quyết toán thuế TNCN quan trọng hơn cả vẫn là đăng ký mã số thuế của người phụ thuộc

Vậy người nộp thuế cần lưu ý điều gì về vấn đề này ?

1. Thủ tục đăng ký:

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc hiện nay được thực hiện theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013. Theo hướng dẫn của thông tư này, người nộp thuế khi đăng ký người phụ thuộc lần đầu phải gửi 2 bảng đăng ký người phụ thuộc theo mẫu 20-ĐKT-TCT (ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) cho cơ quan chi trả, cơ quan chi trả sẽ lưu 1 bản và gửi cho cơ quan thuế 1 bản.

Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu cấp mã số thuế cho người phụ thuộc trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017, thì cơ quan chi trả thực hiện tổng hợp tất cả thông tin người phụ thuộc vào mẫu 20-ĐKT-TH-TCT với tiêu đề trên ứng dụng là “đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”, tên biểu mẫu “bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh” được hỗ trợ trên các ứng dụng HTKK, iHTKK và phần mềm quyết toán thuế TNCN.

Tiếp đến, cơ quan chi trả thực hiện kết xuất file dữ liệu và gửi file trực tiếp lên trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc trang http://tncnonline.com.vn . Căn cứ thông tin trên mẫu 20-ĐKT-TH-TCT, cơ quan thuế thực hiện cấp mã số thuế người phụ thuộc của người nộp thuế.

Cần lưu ý, cơ quan chi trả tiến hành kết xuất dữ liệu file XML để gửi cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan chi trả gửi mẫu 20-ĐKT-TH-TCT cho cơ quan thuế qua chữ ký số, thì không cần phải gửi thêm bản cứng, trường hợp cơ quan chi trả gửi qua tncnonline.com.vn thì phải gửi thêm cho cơ quan thuế bản cứng, có chữ ký và dấu của thủ trưởng cơ quan chi trả.

Khi nhận kết quả cấp mã số thuế người phụ thuộc, cơ quan thuế trả kết quả cấp mã số thuế người phụ thuộc cho cơ quan chi trả dưới dạng phụ lục excel tại nơi cơ quan chi trả gửi file dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh: http://tncnonline.com.vn hoặc http://nhantokhai.gdt.gov.vn đối với trường hợp cấp mã số thuế thành công và mô tả chi tiết lỗi đối với trường hợp cấp mã số thuế không thành công.

Trong trường hợp cần phải điều chỉnh thông tin kê khai sai, căn cứ kết quả phản hồi nhận được từ cơ quan thuế, trường hợp cấp mã số thuế không thành công, cơ quan chi trả có trách nhiệm yêu cầu người nộp thuế bổ sung thông tin và thực hiện kê khai điều chỉnh, bổ sung.

2. Lưu ý đối với các trường hợp:

Thủ tục gồm có:

Danh sách trùng theo mẫu 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

+  Bản sao CMND/giấy khai sinh

Nguồn tham khảo: Tổng cục thuế, thời báo tài chính.Article ID: 1406
Last updated: 15 Mar, 2018
Bản cập nhật: 1
Thuế thu nhập cá nhân -> Quy định chung thuế TNCN -> Những lưu ý khi đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc năm 2017
https://tuvan.webketoan.vn/nhung-luu-y-khi-dang-ky-ma-so-thue-cho-nguoi-phu-thuoc-nam-2017_1406.html