Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực khác nhau ở chỗ nào?

Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực khác nhau ở chỗ nào?
 

Giải đáp:

- Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC và Hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định 1209/QĐ BTC giống nhau đều “tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.”

- Điểm khác nhau ở chỗ Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (sau đây được gọi là hóa đơn xác thực) là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

- Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

- Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.
 

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc.Article ID: 1310
Last updated: 04 Jun, 2018
Bản cập nhật: 6
HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ -> Hóa đơn điện tử TT 32 -> Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực khác nhau ở chỗ nào?
https://tuvan.webketoan.vn/hoa-don-dien-tu-va-hoa-don-dien-tu-co-ma-xac-thuc-khac-nhau-o-cho-nao_1310.html