Hóa đơn điện tử là gì?

                                                         Hoá đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Hóa đơn điện tử gồm các loại:

Hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan. Cụ thể:

Lưu ý: 

(Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011)Article ID: 1306
Last updated: 07 Jun, 2018
Bản cập nhật: 9
HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ -> Hóa đơn điện tử TT 32 -> Hóa đơn điện tử là gì?
https://tuvan.webketoan.vn/hoa-don-dien-tu-la-gi_1306.html