Thuế TNCN đối với chi phí làm thẻ tạm trú, visa, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài


 

Căn cứ:

Theo đó:

Nguồn tham khảo: Công văn 3867/TCT-TNCN, ngày 25/08/2017Article ID: 1231
Last updated: 29 Sep, 2017
Bản cập nhật: 1
Thuế thu nhập cá nhân -> Quy định chung thuế TNCN -> Thuế TNCN đối với chi phí làm thẻ tạm trú, visa, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
https://tuvan.webketoan.vn/thue-tncn-doi-voi-chi-phi-lam-the-tam-tru-visa-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai_1231.html