Nguyên tắc lập hóa đơn

 * Nguồn tham khảo

- Khoản 1, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 01/06/2014

- Điểm a, Khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày hiệu lực 01/01/2015

- Điểm a, Khoản 3, Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 01/09'/2014Article ID: 1090
Last updated: 16 May, 2016
Bản cập nhật: 1
HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ -> Nguyên tắc lập hóa đơn
https://tuvan.webketoan.vn/nguyen-tac-lap-hoa-don_1090.html