Vi phạm quy định lập gửi thông báo, báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế)

Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.

             + Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

             + Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

             + Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả:  phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định.

*Nguồn tham khảo:

- Điều 13, Chương III Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 02/03/2014

- Điều 7, Thông tư 176/2016/TT-BTC, ngày hiệu lực 15/12/2016Article ID: 1061
Last updated: 18 Jan, 2017
Bản cập nhật: 3
Xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) -> Xử phạt VPHC về hóa đơn -> Vi phạm quy định lập gửi thông báo, báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế)
https://tuvan.webketoan.vn/vi-pham-quy-dinh-lap-gui-thong-bao-bao-cao-(tru-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-cho-co-quan-thue)_1061.html