Vi phạm quy định mua hóa đơn

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

- Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc phải hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng

Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

 Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 6.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc phải hủy hóa đơn được mua đã mua và chưa lập

Nguồn tham khảo: Điều 9, Chương II, Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 02/03/2014Article ID: 1056
Last updated: 22 Apr, 2016
Bản cập nhật: 1
Xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) -> Xử phạt VPHC về hóa đơn -> Vi phạm quy định mua hóa đơn
https://tuvan.webketoan.vn/vi-pham-quy-dinh-mua-hoa-don_1056.html