plan assets (of an employee benefit plan)

Article ID: 2114
Last updated: 16 Feb, 2022
  1. assets held by a long-term employee benefit fund; and
  2. qualifying insurance policies.

(According to International Accounting Standards IAS 19)

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2114
Last updated: 16 Feb, 2022
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 37
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 16 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags