Phí và Thuế khác
Thông tư 38/2015/TT-BTC
Thông tư quy định về thủ tục hải quan, thuế xuất nhâp khẩu, kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Thông tư được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC, hiệu lực từ ngày 05/06/2018. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
rating 08 Jun, 2018 Lượt xem: 756 Bình luận: 0
Thông tư 39/2018/TT-BTC
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thuế xuất nhập khẩu, thủ tục hải qua, quản lý thuế xuất nhập khẩu, kiểm tra giám sát hải quan. Thông tư ban hành vào ngày 20/04/2018, có hiệu lực từ 05/06/2018. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
rating 08 Jun, 2018 Lượt xem: 1192 Bình luận: 0
Nghị định 69/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 69/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6...
rating 24 May, 2018 Lượt xem: 4553 Bình luận: 0
Hướng dẫn thực hiện tra cứu thông tin tờ khai hải quan
Để thực hiện tra cứu thông tin tờ khai hải quan, doanh nghiệp thực hiện bằng các hình thức sau: - Sử dụng tiện ích "Tra cứu thông tin tờ khai hải quan" được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử hải quan (www.customs.gov.vn) Lưu ý: Sử dụng trình duyệt IE9, Firefox 30 trở lên Truy cập: TẠI ĐÂY ...
rating 24 Apr, 2018 Lượt xem: 4572 Bình luận: 0
Thông tư 05/2018/TT-BCT
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính...
rating 12 Apr, 2018 Lượt xem: 1196 Bình luận: 0
Nghị định 31/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 31/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA Căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 19...
rating 21 Mar, 2018 Lượt xem: 2539 Bình luận: 0
Thông tư 77/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 77/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ...
rating 14 Mar, 2018 Lượt xem: 866 Bình luận: 0
Thông tư 10/2018/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 10/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 76/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2014 BỘ TÀI CHÍNH...
rating 14 Mar, 2018 Lượt xem: 973 Bình luận: 0
Thông tư 76/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 76/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ...
rating 14 Mar, 2018 Lượt xem: 1055 Bình luận: 0
Thông tư 11/2018/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 77/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH...
rating 14 Mar, 2018 Lượt xem: 2326 Bình luận: 0

Bài trước 3 / 6 Bài kế
1 2 3 4 5 6(Page 3 of 6)