options, warrants and their equivalents

Article ID: 2099
Last updated: 16 Feb, 2022

Financial instruments that give the holder the right to purchase ordinary shares.

(According to International Accounting Standards IAS 33)

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2099
Last updated: 16 Feb, 2022
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 74
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 16 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags