Operation costing

Article ID: 1645
Last updated: 19 Jun, 2021

A hybrid costing system used when products have some common characteristics and some individual characteristics.
 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1645
Last updated: 19 Jun, 2021
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 54
Bình luận: 0
Ngày đăng: 19 Jun, 2021 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 19 Jun, 2021 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags