Webketoan PRO

non-controlling interest

Article ID: 2086
Last updated: 16 Feb, 2022

The equity in a subsidiary not attributable, directly or indirectly, to a parent.

(According to International Accounting Standards IAS 27, IFRS 3)

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2086
Last updated: 16 Feb, 2022
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 21
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 16 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags