Hội thảo quy định mới về Hóa đơn điện tử

04 Oct, 2021

Hội thảo đã diễn ra ngày 09/10/2021. Nội dung bài giảng đang được Webketoan đưa lên hệ thống cùng với một số thông tin cập nhật khác tại đây. 

Quy định mới về Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC (webketoan.edu.vn)

Tags

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)