Webketoan PRO

Net Realizable Value (NRV)

Article ID: 1618
Last updated: 29 May, 2021

Net Realizable Value (NRV)

Net realizable value (NRV) is the value of an asset that can be realized upon its sale, minus a reasonable estimate of the costs associated with the eventual sale or disposal of the asset.

(Giá trị thuần có thể thực hiện được (tiếng Anh: Net Realizable Value - NRV) là giá trị có thể nhận được khi bán tài sản trừ chi phí ước tính hợp lí liên quan đến việc bán hoặc xử lý tài sản.)

NRV = Expected selling price - Total production and selling costs

KEY TAKEAWAYS

Net realizable value (NRV) is the value of an asset that can be realized upon its sale, minus a reasonable estimate of the costs associated with the asset's sale.

NRV is a conservative method for valuing assets that accountants use so that the value of assets is not overstated.

It is a common method used to evaluate accounts receivable and inventory.

Nguồn: investopedia.com

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1618
Last updated: 29 May, 2021
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 26
Bình luận: 0
Ngày đăng: 29 May, 2021 by Nguyễn Hải Tâm -
Ngày cập nhật: 29 May, 2021 by Nguyễn Hải Tâm -
Tags