net investment in the lease

Article ID: 2081
Last updated: 16 Feb, 2022

The gross investment in the lease discounted at the interest rate implicit in the lease.

(According to International Accounting Standards IAS 17)

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2081
Last updated: 16 Feb, 2022
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 69
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 16 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags