Khoa hoc Thue nha thau

Margin of safety

Article ID: 1654
Last updated: 20 Jun, 2021

The excess of budgeted or actual dollar sales over the break-even dollar sales.
 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1654
Last updated: 20 Jun, 2021
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 62
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Jun, 2021 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 20 Jun, 2021 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags


rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)