Manufacturing cycle efficiency (MCE)

Article ID: 1711
Last updated: 18 Jul, 2021

Process (value-added) time as a percentage of throughput time.
 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1711
Last updated: 18 Jul, 2021
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 59
Bình luận: 0
Ngày đăng: 18 Jul, 2021 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 18 Jul, 2021 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags