Phân nhóm

Luật Kế toán
Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng
Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây: a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán. c) Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán. d) Người làm kế toán có trách...
rating 18 Apr, 2016 Lượt xem: 4141 Bình luận: 0
Sữa chữa sổ kế toán
1. Không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây: a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh; b) Ghi số âm bằng cách ghi...
rating 17 Jan, 2017 Lượt xem: 2587 Bình luận: 0
Gộp Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN có được không?
Gộp báo cáo tài chính là việc cộng kỳ kế toán năm đầu tiên (hoặc năm cuối cùng) với kỳ kế toán tiếp theo (hoặc với kỳ kế toán trước đó) Căn cứ: Khoản 4 Điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13 Khoản 3 điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC Theo đó: ** Điều kiện gộp BCTC: Trường hợp kỳ kế toán...
rating 05 Mar, 2018 Lượt xem: 7352 Bình luận: 0
Nghị định mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Mức...
rating 19 Mar, 2018 Lượt xem: 4164 Bình luận: 0
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 04/2017/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017 LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban...
rating 20 Mar, 2018 Lượt xem: 1179 Bình luận: 0
Thông tư 23/2018/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 23/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Căn cứ Luật...
rating 03 Apr, 2018 Lượt xem: 2244 Bình luận: 0
Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp sau khi có Quyết định xử phạt của Cơ quan Thanh tra
Hỏi: Trả lời: Đoạn 03 Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót quy định: “...Ảnh hưởng về thuế của việc sửa chữa các sai sót kỳ trước và điều chỉnh hồi tố đối với những thay đổi trong chính sách kế toán được kế toán và trình bày phù hợp với...
rating 09 Apr, 2018 Lượt xem: 4064 Bình luận: 0
Thông tư 22/2017/TT-NHNN
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 22/2017/TT-NHNN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN...
rating 13 Apr, 2018 Lượt xem: 1175 Bình luận: 0
Nghị định 174/2016/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 174/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm...
rating 26 Apr, 2018 Lượt xem: 1145 Bình luận: 0
Quy trình tính giá thành
Hầu hết những bạn Kế toán mới ra trường, hay chỉ đơn giản là những bạn làm trong doanh nghiệp chưa bao giờ tính giá thành thì đều trở nên khá "non nớt" khi bước vào doanh nghiệp sản xuất, Vì vậy hãy tham khảo bài viết ở dưới đây nhé, bài viết chia sẻ từ tác giả Khong Minh - Cựu Mod...
rating 16 Aug, 2018 Lượt xem: 3577 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)