Lĩnh vực liên quan khác
Hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ
Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013, hiệu lực 01/01/2014 Điều 33: Phân loại hợp đồng khoa học và công nghệ 1.Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ được thực hiện thông qua hợp đồng khoa học và công nghệ bằng văn bản. 2. Các loại hợp...
rating 12 May, 2016 Lượt xem: 11265 Bình luận: 0
Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng...
rating 24 May, 2012 Lượt xem: 44569 Bình luận: 0
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài Chính ban hành hết hiệu lực
Ngày 26 tháng 03 năm 2012, Bộ tài Chính ra quyết định về việc công bố danh mục các văn bản pháp luật do Bộ Tài Chính ban hành và thông tư liên tịch ban hành hết hiệu lực. TT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn bản Ngày hết hiệu lực ...
rating 16 Jan, 2013 Lượt xem: 6331 Bình luận: 0
Thông tư 91/2017/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Số: 91/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017 THÔNG...
rating 19 Jan, 2018 Lượt xem: 4957 Bình luận: 0
Quy định mới về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
Ngày 31/08/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 91/2017/TT-BTC Thông tư này quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Luật kiểm toán độc lập và quy định tại Điều 57, điểm d khoản 2 Điều 71 Luật kế toán. Đối...
rating 12 Oct, 2017 Lượt xem: 5849 Bình luận: 0
Nghị định 78/2015/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh...
rating 04 Jan, 2018 Lượt xem: 2398 Bình luận: 0
Nghị quyết 136/NQ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 136/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC...
rating 04 Jan, 2018 Lượt xem: 1083 Bình luận: 0
Cắt giảm hồ sơ, thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh
Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghi quyết 136/NQ-CP Theo Nghị quyết sẽ đơn giản hóa những thủ tục hành chính sau: - Đăng ký thành lập công ty: Công ty TNHH MTV, TNHH 2 thành viên trở lên, cổ phần, hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. - Đăng ký thành lập công ty từ việc tách doanh nghiệp: Công...
rating 04 Jan, 2018 Lượt xem: 2242 Bình luận: 0
Thông tư 25/2017/TT-NHNN
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 25/2017/TT-NHNN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤP THUẬN NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG...
rating 19 Jan, 2018 Lượt xem: 1774 Bình luận: 0
Thủ tục điều chỉnh mới giấy phép hoạt động của công ty tài chính, cho thuê tài chính
Ngày 29/12/2017, Bộ Tài Chính ban hành thông tư 25/2017/TT-NHNN Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi và sửa đổi, bổ sung Giấy phép của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính), bao gồm: - Thay đổi tên - Thay đổi địa...
rating 19 Jan, 2018 Lượt xem: 1220 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 4 Bài kế
1 2 3 4(Page 1 of 4)