Không phải thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để giao cho khách hàng

Article ID: 1579
Last updated: 02 Jul, 2019

Trường hợp Công ty đang sử dụng hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ thì:

+ Việc lập, bảo quản, lưu trữ, truyền nhận hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC, theo đó: Công ty có thể lập hóa đơn dưới định dạng PDF, việc gửi hóa đơn cho khách hàng theo thỏa thuận giữa các bên.

+ Về nguyên tắc, hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông hoặc để lưu trữ kế toán, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng và sử dụng hóa đơn điện tử thì Công ty không phải thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để giao cho khách hàng. 

Nguồn: Tài liệu cập nhật chính sách thuế của Webketoan

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1579
Last updated: 02 Jul, 2019
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 817
Bình luận: 0
Ngày đăng: 02 Jul, 2019 by Phạm Hằng - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 02 Jul, 2019 by Phạm Hằng - Công ty Webketoan
Tags

Nên xem