Quy định mới về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Article ID: 1237
Last updated: 12 Oct, 2017

Ngày 31/08/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 91/2017/TT-BTC

Thông tư này quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Luật kiểm toán độc lập và quy định tại Điều 57, điểm d khoản 2 Điều 71 Luật kế toán.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

1. Đối tượng dự thi theo quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 10 Thông tư này.
2. Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi).
3. Tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán.
4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

Thông tư có sửa đổi về điều kiện dự thi chứng chỉ kế toán viên theo hướng nới lỏng hơn so với quy định trước đó.
Chẳng hạn, mở rộng đối tượng dự thi cho cả những người có bằng đại học chuyên ngành Ngân hàng hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Thông tư này (Điều 9)

Điều kiện về thời gian công tác thực tế trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán cũng được rút ngắn từ 60 tháng xuống còn 36 tháng (khoản 3 Điều 4).

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.

TẢI THÔNG TƯ : TẠI ĐÂY

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1237
Last updated: 12 Oct, 2017
Bản cập nhật: 5
Lượt xem: 5847
Bình luận: 0
Ngày đăng: 09 Oct, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 12 Oct, 2017 by Nguyễn Hải Tâm -