Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực khác nhau ở chỗ nào?

Article ID: 1310
Last updated: 04 Jun, 2018

Hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực khác nhau ở chỗ nào?
 

Giải đáp:

- Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC và Hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định 1209/QĐ BTC giống nhau đều “tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.”

- Điểm khác nhau ở chỗ Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (sau đây được gọi là hóa đơn xác thực) là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

- Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

- Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.
 

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1310
Last updated: 04 Jun, 2018
Bản cập nhật: 6
Lượt xem: 2644
Bình luận: 0
Ngày đăng: 02 Jan, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 04 Jun, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem