Hóa đơn điện tử thiếu chỉ tiêu ngày ký chữ ký điện tử

Article ID: 1577
Last updated: 18 Jun, 2019

Hóa đơn điện tử THIẾU chỉ tiêu thể hiện ngày ký chữ ký điện tử của bên bán có là hóa đơn điện tử hợp pháp không?

Cơ sở pháp lý:

Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ tài Chính hướng dẫn nội dung của hóa đơn điện tử như sau: Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; này, tháng, năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định nội dung của hóa đơn điện tử:

1. Hóa đơn điện tử có các nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán/người mua 

Căn cứ cơ sở pháp lý nêu trên, chỉ tiêu ngày ký chữ ký điện tử của bên bán không thuộc nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử nên khi bên mua hàng/ sử dụng dịch vụ nhận hóa đơn điện tử của bên bán hàng/ cung cấp dịch vụ mà trên hóa đơn điện tử thiếu chỉ tiêu thể hiện ngày ký chữ ký điện tử thì hóa đơn đó vẫn là hóa đơn điện tử hợp pháp.

Nguồn: Tài liệu cập nhật chính sách thuế hàng tháng của Webketoan 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1577
Last updated: 18 Jun, 2019
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 861
Bình luận: 0
Ngày đăng: 18 Jun, 2019 by Phạm Hằng - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 18 Jun, 2019 by Phạm Hằng - Công ty Webketoan
Tags