Hóa đơn điện tử là gì?

Article ID: 1306
Last updated: 07 Jun, 2018

                                                         Hoá đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Hóa đơn điện tử gồm các loại:

 • Hóa đơn xuất khẩu;
 • Hóa đơn giá trị gia tăng;
 • Hóa đơn bán hàng;
 • Hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…;
 • Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không,
 • Chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế,
 • Chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…,

Hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan. Cụ thể:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; 
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
 • Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Riêng hóa đơn GTGT phải có thêm dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng và tổng số tiền phải thanh toán.
 • Chữ ký điện tử của người bán, người mua (trừ trường hợp được miễn); ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn.

Lưu ý: 

(Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011)

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1306
Last updated: 07 Jun, 2018
Bản cập nhật: 9
Lượt xem: 2903
Bình luận: 0
Ngày đăng: 02 Jan, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 07 Jun, 2018 by Phạm Hằng - Công ty Webketoan
Tags

Nên xem