Hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Article ID: 1038
Last updated: 21 Apr, 2016
  •  Phạt cảnh cáo

Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo. Hình thức xử phạt cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.

  •   Phạt tiền

      -  Đối với hành vi vi phạm về thủ tục thuế: 

         + Tối đa không quá 200 triệu đồng đối với tổ chức

         + Tối đa không quá 100 triệu đồng đối với cá nhân

         + Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức.

         + Đối với người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

         + Mức tiền phạt cụ thể là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó

          Mức trung bình của khung phạt tiền được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tiền phạt tối thiểu cộng với mức tiền phạt tối đa của khung phạt tiền.

          + Mức phạt đối với người nộp thuế vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì xem xét giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng. Sau khi giảm trừ theo nguyên tắc trên, nếu còn tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống, nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung phạt tiền, nếu còn tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung phạt tiền

            Đối với hành vi vi phạm về thủ tục thuế thì mỗi tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ được tính tăng hoặc giảm 20% mức phạt trung bình của khung phạt tiền.

        - Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn:

          + Phạt 20% số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn. 

          + Mức phạt tiền được áp dụng cho người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình và cá nhân 

        -  Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế:

          + Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn

          + Mức phạt tiền quy định là mức phạt tiền áp dụng đối với người nộp thuế là tổ chức. Mức phạt tiền đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức.

        - Phạt tiền tương ứng với số tiền không trích vào tài khoản của ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm:

         Tổ chức tín dụng không thực hiện trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt phải nộp của người nộp thuế theo quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế;


Nguồn tham khảo:  Điều 6, Điều 14 Thông tư 166/2013/TT-BTC hiệu lực ngày 01/01/2014

        

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1038
Last updated: 21 Apr, 2016
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 2545
Bình luận: 0
Ngày đăng: 21 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 21 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem