print  Print
Từ điển
 
Á
B
C
D
Đ
G
H
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
V
X
All

 • Xác định giá trị
  Quá trình xác định số tiền mà tại đó các yếu tố của báo cáo tài chính sẽ được ghi nhận và thực hiện trong bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
   
 • Xác định lại nợ phải trả (tài sản) phúc lợi xác định thuần
  Bao gồm lãi và lỗ từ tính toán dựa trên xác suất thống kê; lãi từ tài sản của quỹ, không tính các khoản trong lợi ích thuần từ nợ phải trả (tài sản) phúc lợi xác định thuần; và bất kỳ thay đổi nào về ảnh hưởng của mức trần tài sản, không tính các khoản trong lãi thuần từ nợ phải trả (tài sản) phúc lợi xác định thuần.
   
 • Xúc tiến thương mại
  Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

  (Trích điều 30 Luật thương mại 2005)
 • Xếp hạng rủi ro tín dụng
  Mức đánh giá rủi ro tín dụng dựa trên rủi ro không chi trả được xảy ra bởi các công cụ tài chính.
   

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)