print  Print
Từ điển
 
Á
B
C
D
Đ
G
H
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
V
X
All

 • Rủi ro bảo hiểm
  Là những rủi ro ngoài rủi ro tài chính được chuyển từ chủ hợp đồng bảo hiểm sang đơn vị bảo hiểm.
   
 • Rủi ro lãi suất
  Rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc dòng tiền tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do tác động của thay đổi lãi suất thị trường.
   
 • Rủi ro phi hiệu suất
  Rủi ro rằng một đơn vị sẽ không thực hiện một nghĩa vụ. Rủi ro phi hiệu suất bao gồm, nhưng có thể không giới hạn ở rủi ro tín dụng của chính đơn vị.
   
 • Rủi ro tài chính
  Là rủi ro xảy ra khi có sự thay đổi trong tương lai của một hay các yếu tố như: lãi suất, giá của công cụ tài chính, giá hàng hoá, tỷ giá hối đoái, chỉ số giá cả, xếp hạng tín dụng, chỉ số tín dụng hoặc các biến số khác, kể cả các biến số phi tài chính mà các biến số này không được quy định cụ thể trong hợp đồng.
   
 • Rủi ro tín dụng
  Rủi ro mà một bên sử dụng công cụ tài chính sẽ gây ra một tổn thất tài chính cho bên còn lại do không hoàn thành một nghĩa vụ.
   
 • Rủi ro thanh khoản
  Rủi ro mà đơn vị sẽ gặp phải khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ liên quan đến nợ phải trả tài chính được thanh toán bằng tiền hoặc trả bằng tài sản tài chính khác.
   
 • Rủi ro thị trường
  Rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc dòng tiền tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do tác động của thay đổi giá cả thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm ba loại rủi ro: rủi ro tiền tệ, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá khác.
   
 • Rủi ro tiền tệ
  Rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc dòng tiền tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái.
   
 • Rủi ro về giá khác
  Rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc dòng tiền tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do tác động của những thay đổi trong giá cả thị trường (trừ những thay đổi phát sinh từ rủi ro lãi suất hoặc rủi ro tiền tệ), cho dù những thay đổi này là do các yếu tố của từng công cụ tài chính hoặc bên phát hành công cụ hoặc bởi các yếu tố ảnh hưởng đến tất cả các công cụ tài chính tương tự được giao dịch trên thị trường.
   

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)