print  Print
Từ điển
 
B
C
G
H
K
N
P
S
T
V
X
All

  • Phụ tùng thay thế
    Là những vật tư dùng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ, dụng cụ sản xuất...
  • Phương pháp kế toán
    Phương pháp kế toán là cách thức và thủ tục cụ thể để thực hiện từng nội dung công việc kế toán.