print  Print
Từ điển
 
Á
B
C
D
Đ
G
H
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
V
X
All

 • Pha loãng
  Giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu hoặc tăng tổn thất trên mỗi cổ phiếu do giả định rằng các công cụ chuyển đổi được chuyển đổi, các tùy chọn hoặc chứng quyền được thực hiện hoặc cổ phiếu phổ thông được phát hành khi đáp ứng các điều kiện cụ thể.
   
 • Phát triển
  Việc áp dụng các kết quả nghiên cứu hoặc kiến thức khác vào kế hoạch hoặc thiết kế để sản xuất vật liệu, thiết bị, sản phẩm, quy trình, hệ thống hoặc dịch vụ mới trước khi bắt đầu sản xuất hoặc sử dụng thương mại.
   
 • Phân bổ (khấu hao)
  Phân bổ có hệ thống giá trị khấu hao của một tài sản trong khoảng thời gian sử dụng hữu ích.
   
 • Phúc lợi của người lao động/nhân viên
  Tất cả các khoản chi trả của đơn vị dưới mọi hình thức cho người lao động cho công việc mà người lao động thực hiện tại đơn vị hoặc chi trả do chấm dứt hợp đồng lao động.
   
 • Phúc lợi hưu trí
  Các khoản phúc lợi cho người lao động (không phải là phúc lợi khi chấm dứt hợp đồng và phúc lợi ngắn hạn cho người lao động) mà đơn vị phải trả cho người lao động sau khi kết thúc thời gian làm việc tại đơn vị.
   
 • Phúc lợi khi chấm dứt hợp đồng
  Các khoản phúc lợi cho người lao động mà đơn vị thanh toán cho người lao động do hợp đồng lao động của họ với đơn vị chấm dứt do đơn vị quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trước ngày nghỉ hưu thông thường; hoặc người lao động quyết định chấp nhận chấm dứt hợp đồng lao động để được nhận các khoản phúc lợi do đơn vị đề xuất.
   
 • Phúc lợi ngắn hạn cho người lao động
  Các khoản phúc lợi cho người lao động (không phải là phúc lợi khi chấm dứt hợp đồng) dự kiến sẽ được thanh toán hoàn toàn trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc kỳ báo cáo năm mà người lao động thực hiện các công việc liên quan cho đơn vị.
   
 • Phần bù rủi ro
  Phần bù được tìm kiếm bởi những người tham gia thị trường không thích rủi ro vì mang tính không chắc chắn vốn có trong dòng tiền của một tài sản hoặc một khoản nợ. Cũng được gọi là "điều chỉnh rủi ro".
   
 • Phụ tùng thay thế
  Là những vật tư dùng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ, dụng cụ sản xuất...
 • Phương pháp giá thị trường
  Một kỹ thuật định giá sử dụng giá cả và các thông tin liên quan khác được tạo ra bởi các giao dịch thị trường liên quan đến các tài sản, nợ phải trả giống nhau hoặc tương đương (nghĩa là tương tự) hoặc một nhóm tài sản và nợ phải trả, chẳng hạn như một đơn vị.
   
 • Phương pháp kế toán
  Phương pháp kế toán là cách thức và thủ tục cụ thể để thực hiện từng nội dung công việc kế toán.
 • Phương pháp lãi suất hiệu lực/ hiệu quả
  Phương pháp được sử dụng để tính toán chi phí phân bổ của một tài sản tài chính hoặc một khoản nợ phải trả tài chính và việc phân bổ và ghi nhận doanh thu lãi hoặc chi phí lãi trong lợi nhuận hoặc lỗ trong một kỳ.
   
 • Phương pháp thu nhập
  Kỹ thuật định giá chuyển đổi số tiền trong tương lai (ví dụ như dòng tiền hoặc thu nhập và chi phí) về một số tiền hiện tại (ví dụ chiết khấu). Đo lường giá trị hợp lý được xác định trên cơ sở giá trị được biểu thị bởi kỳ vọng của thị trường hiện tại về những khoản tiền trong tương lai.
   
 • Phương pháp vốn chủ sở hữu
  Là phương pháp kế toán mà khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên được đầu tư. Nhà đầu tư phải trình bày trong Báo cáo lãi, lỗ của mình phần sở hữu trong kết quả kinh doanh của bên được đầu tư; pPhần sở hữu của nhà đầu tư trong báo cáo thu nhập toàn diện khác của đơn vị liên doanh, liên kết cũng phải được trình bày trong báo cáo thu nhập toàn diện khác của nhà đầu tư.
   

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)