print  Print
Từ điển
 
Á
B
C
D
Đ
G
H
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
V
X
All

 • Kế toán quản trị
  Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.
 • Kế toán tài chính
  Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.
 • Kỳ báo cáo giữa niên độ
  Kỳ báo cáo tài chính ngắn hơn một năm tài chính.
   
 • Kỳ báo cáo IFRS đầu tiên
  Kỳ báo cáo gần nhất được áp dụng bằng báo cáo tài chính áp dụng IFRS của đơn vị.
   
 • Kỳ kế toán
  Kỳ kế toán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.
 • Khách hàng
  Một bên đã ký kết hợp đồng với đơn vị để có được hàng hóa hoặc dịch vụ là một sản phẩm từ hoạt động bình thường của đơn vị để trao đổi với khoản mục nhận về.
   
 • Không pha loãng
  Sự gia tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu hoặc giảm lỗ trên mỗi cổ phiếu do giả định rằng các công cụ chuyển đổi được chuyển đổi, quyền chọn hoặc chứng quyền được thực hiện hoặc cổ phiếu phổ thông được phát hành khi đáp ứng các điều kiện cụ thể.
   
 • Khấu hao (phân bổ)
  Việc phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.
   
 • Khấu hao tài sản cố định
  Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

  (Trích điều 2, thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định)
 • Khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu
  Là khoản thanh toán mà bên đi thuê phải trả cho bên cho thuê theo thời hạn thuê trong hợp đồng, không bao gồm các khoản tiền thuê phát sinh thêm, chi phí dịch vụ và thuế do bên cho thuê đã trả mà bên đi thuê phải hoàn lại, kèm theo một số điều kiện khác chi tiết đối với bên thuê và bên cho thuê.
   
 • Khoản vay không hoàn lại
  Các khoản vay mà người cho vay cam kết từ bỏ đòi nợ theo các điều kiện quy định nhất định.
   
 • Kiểm tra kế toán
  Kiểm tra kế toán là xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về kế toán, sự trung thực, chính xác của thông tin, số liệu kế toán.
 • Kiểm tra tính đầy đủ của nghĩa vụ bảo hiểm
  Là việc đánh giá nhằm xác định xem giá trị ghi sổ của một nghĩa vụ bảo hiểm có cần được tăng thêm hay không (hoặc giá trị ghi sổ của những chi phí khai thác chờ phân bổ hoặc những tài sản vô hình có liên quan có cần phải được giảm đi hay không), dựa trên sự xem xét các dòng tiền tương lai.
   

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)